antet

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1 "Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere."
Domeniul major de intervenţie 1.5 "Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării"

STUDII POSTDOCTORALE

 1. Şcoala postdoctorală „Valorificarea identităţilor culturale în procesele globale”, contract finanţat prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN, şi-a început activitatea cu procedurile specifice de construcţie instituţională cuprinse în contractul de finanţare POSDRU/89/1.5/S/59758.
 2. La începutul lunii octombrie 2010 va avea loc deschiderea şcolii postdoctorale, care are următoarele caracteristici şi obiective:
  1. Perioada de derulare a proiectului – 01.06.2010 – 31.05.2013.
  2. Parteneri în proiect:
   • Partener principal: ACADEMIA ROMÂNĂ
   • Partener I: Universitatea POLITEHNICA Bucureşti, Facultatea de Mecanică şi mecatronică
   • Partener II: UNIVERSITATEA din Craiova
  3. Obiectivul general al proiectului*: Realizarea unui model-pilot de şcoală postdoctorală prin implicarea a 92 de cercetători postdoc, în scopul creşterii activităţii pentru iniţierea şi dezvoltarea unei cariere în cercetare, precum şi pentru îmbunătăţirea programelor de cercetare postdoctorală. În egală măsură,  se urmăreşte impulsionarea şi consolidarea sectorului cercetării în ştiinţele socioumane din România pentru a sprijini economia românească în dobândirea unor avantaje competitive durabile şi micşorarea decalajelor între România şi celelalte ţări membre ale Uniunii Europene.
  4. Obiectivele specifice ale proiectului*:
   • Elaborarea şi implementarea de noi tehnologii-suport pentru derularea proiectului;
   • Formarea şi perfecţionarea cercetătorilor prin programe postdoctorale;
   • Organizarea de acţiuni de îndrumare a cercetătorilor pe parcursul stagiilor derulate în străinătate;
   • Sprijinirea cercetătorilor în participarea la seminarii şi conferinţe internaţionale;
   • Organizarea unor sesiuni pentru promovarea egalităţii de şanse şi a dezvoltării durabile;
   • Sprijinirea colaborării între universităţi, institute de cercetare şi companii din aria tematică a şcolii postdoctorale;
    * Conform contractului de finanţare
   • Dezvoltarea de activităţi novatoare în vederea accentuării importanţei programelor de cercetare interdisciplinară; crearea de metodologii proprii cu privire la derularea programelor postdoctorale;
   • Elaborarea de ghiduri de bune practici cu privire la schimbul de experienţă internaţional în aria cercetării în ştiinţele socioumane prin programe postdoctorale.
  5. Grupul-ţintă al şcolii postdoctorale este reprezentat de 92 de doctori în ştiinţe socioumane care au obţinut titlul începând cu 01.01.1999 şi care îndeplinesc unul dintre următoarele criterii:
   • au obţinut titlul de doctor în România şi intenţionează să-şi continue activitatea de cercetare pe o poziţie postdoctorală, pe o perioadă de 21 luni, pentru a-şi fructifica şi diversifica cercetarea doctorală;
   • au obţinut titlul de doctor în România şi intenţionează să-şi continue activitatea de cercetare în instituţiile partenere în proiect;
   • au obţinut titlul de doctor în România şi intenţionează să-şi continue activitatea de cercetare prin programe inovative de cercetare;
   • au finalizat doctoratul în străinătate şi sunt interesaţi să revină în ţară, într-o primă etapă pe un post temporar, de 21 luni, în vederea obţinerii unui post permanent.
  6. Impactul proiectului. Obiectivele proiectului sunt în concordanţă cu prioritatea POSDRU şi Axa prioritară I – „Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, DMI 1.5 – „Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării”.
   Se creează premise pentru asigurarea unei pregătiri complete şi complexe a cercetătorilor în domeniul ştiinţelor socioumane.
 3. Echipa de coordonare a proiectului este condusă de prof. dr. Valeriu Ioan-Franc, director general adjunct al Institutului Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu” al Academiei Române, în calitate de manager de proiect desemnat prin Decizia nr.79/15.05.2010 a preşedintelui Academiei Române, acad. Ionel Haiduc.
  Activitatea ştiinţifică a şcolii postdoctorale se desfăşoară sub coordonarea Consiliului ştiinţific, al cărui preşedinte este acad. Eugen Simion. Din consiliul ştiinţific fac parte: acad. Dan Berindei - vicepreşedinte al Academiei Române, acad. Marius Sala - vicepreşedinte al Academiei Române, acad. Sabina Ispas, prof. univ. dr. Silviu Angelescu, prof. univ. dr. Teodor Prisecaru - coordonator partener I Universitatea Politehnica Bucureşti – Facultatea de mecanică şi mecatronică, prof. univ. dr. Nicolae Panea - prorector la Universitatea din Craiova.
  Activitatea de tutoriat al cercetării postdoctorale se va desfăşura prin grupul de experţi pe termen lung alcătuit din membri ai Academiei Române şi profesori universitari conducători de doctorat.
 4. Calendarul preselecţiei, selecţiei, evaluării şi înmatriculării este următorul:
  Perioada de înscriere pentru preselecţie şi selecţie:
  01-31 august 2010:
  Candidaţii vor trimite electronic, pe adresa <postdoc_cultura@acad.ro>, declaraţii de intenţie pentru participare care să cuprindă următoarele date:
  • numele şi prenumele, anul şi data naşterii;
  • domeniul în care au absolvit studii superioare şi data absolvirii;
  • domeniul în care au obţinut titlul de doctor în ştiinţe, anul dobândirii titlului şi universitatea la care au obţinut titlul;
  • tematica generală a temei de cercetare (domeniul de interes) propusă pentru stagiul postdoc;
  • date de contact: fax, telefon, e-mail.
 5. Candidaţii admişi beneficiază de o bursă lunară de 4200 lei, timp de 21 luni, începând cu luna înmatriculării; pe durata desfăşurării activităţii postdoctorale este obligatoriu un stagiu în străinătate de 3 luni. Bursierii beneficiază, pe durata stagiului în străinătate, de un supliment de bursă de 500 euro lunar, precum şi de acoperirea costurilor cazării în străinătate şi a unui drum dus-întors către şi de la locaţia unde îşi vor desfăşura stagiul în afara ţării.
  Înmatricularea candidaţilor se face printr-un contract de cercetare încheiat cu Academia Română, de tip bursă de cercetare, prin cumul, cu aprobarea angajatorului de la locul principal de muncă al candidatului. Pe durata bursei de cercetare, titularul nu beneficiază de scoatere din producţie. Informaţii suplimentare vor fi postate în perioada 15-25 august 2010 pe site-ul proiectului, acum aflat în construcţie.

Urăm succes tuturor celor interesaţi de proiectul nostru!